خاطرات یک فر

نویسنده: محمد مهدی قسام باشی

تصویرگر: پریسا مروتی